آینه بازرسی
آینه بازرسی تلسکوپی با سری انعطاف پذیر و طول قابل تنظیم برای بازرسی شماره شاسی خودرو و نقاطی از موتور خودرو استفاده می گردد.

نمونه کارهای مشابه